Integritetspolicy & Kameraövervakning

Kameraövervakning

Övervakning i brottsförebyggande syfte

 

Klagshamns hamnförening, org.nr 716438-4716, Tullhuset, 218 54 Klagshamn har under de senaste åren sett en ökad frekvens av inbrott och skadegörelse av medlemmarnas båtar. För att förebygga och utreda brott och stölder har klubben beslutat att kameraövervaka medlemmarnas båtar under både sommar och vintertid.

Föreningens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka hamnplanen, byggnaderna och bryggorna då vi anser att behovet av att förbygga skadegörelse och inbrott i medlemmarnas båtar väger tyngre än det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har satts upp i anslutning till infarter, intill byggnader och hamnplaner.

Lagring av bildmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

Bildmaterialet lagras i maximalt 2 månader.

Bildmaterialet är endast tillgängligt för av styrelsen utsedda representanter i föreningen.

Materialet ska endast granskas av dessa representanter vid misstanke om brott och kunna lämnas vidare till polisen vid ev. brottsutredning. Bildmaterialet ska inte användas i något annat syfte.

Har du frågor eller synpunkter kring Klagshamns hamnförenings kameraövervakning kan du kontakta föreningen via mailadress khf@klagshamn.nu, till någon i styrelsen eller direkt till någon av de representanter som styrelsen utsett:

Anser du att Klagshamns hamnförening med sin kameraövervakning bryter mot regler eller lagar kan du även vända dig till Datainspektionen med dina synpunkter: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Integritetspolicy
Här kan du läsa vår integritetspolicy:

Integritetspolicy-KHF.pdf »