Rutin för försäljning av andelsplats

Om du vill sälja din plats gör du som följer.

Du hittar och kommer överens med en köpare om försäljning av din plats. Lämpliga ställen att annonsera är blocket och marketplace. Även KHF kan annonsera ut din plats på klagshamn.nu. Om du skriver köpekontrakt med en säljare rekommenderar vi bestämt att du lägger in ett förbehåll om att hamnföreningen måste godkänna köpet.

I förekommande fall – En hodde-plats arrenderas med ett sk lägenhetsarrende, löpande på 1 år i taget. Besiktning ska göras av hodda samt dess konstruktion och underliggande konstruktion avseende däck och eldragningar om sådana finns.

Köparen ska bedriva ett aktivt båtliv dvs båt ska finnas och denna ska användas.

Säljande part

 1. Du lämnar in blanketten “Inträde Uppsägning i samband med överlåtelse_ifyllningsbar”, ifylld av bägge parter. Du finner denna i BAS under fliken “Filer” eller på hemsidan under sidan med föreningsinformation
 2. Säkerställ att platsen överensstämmer med uppgifterna i BAS avseende platsnummer, längd och bredd.
 3. Avlägsna allt från hamnen så som båt, vagn, vagga, stöttor, mast, bom och ev övriga tillbehör.
 4. Tillse att alla skulder och andra förpliktelser är reglerade.
 5. Återlämna
  • Andelsbevis,
  • Nycklar
  • Depositionskvitto. Återbetalning av deposition sker endast mot kvitto i original. Uppge bankgiro för utbetalning av deposition.
  • “Tag” (nyckelbricka),
  • Märkbricka för stallage.

Köpande part

 1. Blanketten “Inträde Uppsägning i samband med överlåtelse_ifyllningsbar” ska vara undertecknad både av säljare och köpare
 2. Bilagor som ska bifogas ansökan:
  • Matrikeluppgifter,
  • bild på båt,
  • försäkringsbesked,
  • kopia ID handling.
 3. Uppge vilken hamn som köparen kommer ifrån.
 4. Kontrollera att tillkommande båt överensstämmer med platsen dvs minimum 50 cm fribord mot bommarna/pålarna och max 50 cm utstickande vid bom, inget utstick vid påle.

Vid godkännande av ny medlem

Ansökan behandlas i styrelsen eller presidiet för godkännande. När beslut om ägarbyte fattats, sker följande:

 1. Andelsbevis utfärdas och finns att hämta i hamnkontoret. Stadgar och Hamnordning lämnas ut, alternativt skickas tillsammans med välkomstbrev med information om hur det fungerar i hamnen, Hamnhus, Miljöbod, Mastskjul.
 2. Säkerhetsbesiktning ska göras innan båten anlöper hamnen om båten är äldre än 5 år. Information om hur du gör en säkerhetkontroll finns att läsa på båtförbundets hemsida där du även kan ladda ner protokoll.
 3. Platsen anvisas på hamnplan innan båten anländer Klagshamn om inte båten sjösätts direkt eller anlöper sjövägen.
 4. Tag (nyckebricka) kvitteras ut på hamnkontoret alternativt även nyckel samt nyckelkvitto.
 5. ID-bricka lämnas ut för montering på vagn, vagga eller stöttor.
 6. Säljaren faktureras administrationsavgift om inte annat överenskommits.