Utdrag ur hamnordningen

Följande gäller dej som hyr båtplats i hamnen eller gästar hamnen.

 • Vistelse inom området sker helt på egen risk. Föräldrar ansvarar för sina barn. Anvisningar och skyltar som finns inom området skall följas.
 • Strandskydd gäller i hela av KHF arrenderade området, dvs  hamnen och marken runtom är det förbjudet att göra något som kan skada växt- och djurliv.
 • Motorfordon får framföras inom hamnområdet med en högsta hastighet av 10 km/h och parkering får endast ske på markerade platser eller anvisningar från KHF. Det är inte tillåtet att ladda sin el/hybrid-bil/båt inom hamnens område.
 • Allt fiske är förbjudet inom hamnområdet. Fiskavfall och fiskrens får inte kastas i sopkärl, avfallscontainer eller i hamnbassängen och inseglingsrännorna.
 • Dörrar till KHF’s lokaler skall hållas låsta och larmade. Vägbom skall vara fälld om inte särskild anvisning har getts av personal eller styrelse. Endast en bil får passera bommen åt gången.
 • Affischering får ej ske inom området utan tillstånd från styrelsen.
 • Medlem hyresgäst är skyldig att tillse att matrikeluppgift är uppdaterad och inlämnad till KHF samt uppdaterad i medlemsregistret BAS. Detta gäller inte minst kontaktuppgifter såsom aktuell email-adress och/eller tel/mobilnummer.
 • Medlem svarar för att båt, hodda och övrig egendom inom hamnen är försäkrad och har att styrka detta via kopia på försäkringsbrev, inlämnat till hamnkontoret årligen i samband med årsförfallodagen.
 • Det åligger arrendator, hyresgäst och medlem att hålla sig uppdaterad på aktuell hamnordning.
 • Brott mot denna hamnordning innebär att vederbörande kan avvisas från arrendeområdet av KHF.  Arrendators arrende och hyresgästs hyresrätt är förverkad med omedelbar verkan om hamnordning inte följs.
 • KHF kan debitera ut en av styrelsen fastställd administrationsavgift vid varje tillfälle som KHF handlägger frågor enligt denna Hamnordning.

Båt

 • Båt skall vara helförsäkrad för att avtal om båtplats och uppställningsplats skall gälla. Båt utan gällande försäkring avvisas från hamnen av KHF på ägarens bekostnad. Kopia av försäkringsbesked ska lämnas in på förfallodagen KHF.
 • Båt skall förses med aktuellt KHF årsmärke. Årsmärket skall placeras på båten så att den är väl synlig från bryggan vid normal förtöjning. Märket får inte överlåtas till annan. Vidare skall eventuellt el-märke placeras på kabeln i elskåpet.
 • Båt skall framföras så att inte fara, svallvågor eller hinder uppstår för annan båttrafik eller att skada inte uppstår på andra båtar och anläggningar. Maximal hastighet 3 knop gäller inom hela hamnområdet.
 • Båt skall alltid vara i sjödugligt skick dvs du ska kunna framföra båten säkert. Dessutom ska båten vara hel och ren samt i sådant skick att risk inte föreligger att den sjunker eller på annat sätt utgör hinder. Båt som av KHF bedöms vara sådant riskobjekt kommer avisas från hamnen på ägarens bekostnad.
 • Förtöjningsgods skall vara av avsett för båt och vara av tillräcklig dimension för minst 1.5 gånger båtens vikt.  Båten skall vara säkert förtöjt i alla väder. Vid vinterupptagning av båt skall allt förtöjningsgods, fånglinor och allt trädäck som ligger på Y bommar avlägsnas utan dröjsmål från brygga. Annars kommer det avlägsnas och kastas och en avgift tas ut.
 • Ankring är förbjuden inom hela hamnområdet.
 • Elektrisk utrustning som kopplas till elnätet inom området skall vara CE-godkänd. Anslutning från eluttag till båt får endast ske då brukaren är närvarande om inte sommar-el köpts. Förbrukning ska normalt avse mindre förbrukning såsom laddning av batteri, belysning och drift av kylskåp Anslutning får vara max ett dygn i taget och kabeln skall märkas med lapp när den sattes i med tid och datum. Permanentboende på båten under säsongen skall kopplas till elmätare för att mäta faktisk förbrukning. För anslutning som avser anordning för värme, torkning eller härdning skall tillstånd inhämtas från KHF , varvid särskild avgift skall erläggas, särskild märkning erhållas från KHF och elmätare monteras. Avgift för vinter- resp sommar-el fastställs av stämman. Denna avgift gäller enbart för laddning av batteri och kylskåp.

Hamnplan och Södra sidans uppställningsplats

 • Avspolning i samband med torrsättning får endast ske på av KHF anvisade platser. Sådan plats är fast eller temporärt anlagd spolplatta för syftet, där spolvatten kan uppsamlas och omhändertas på ett tillförlitligt sätt.
 • Båtägare ansvarar gentemot kranförare för lyft i samband med sjösättning och torrsättning av båt och utrustning inom hamnområdet. Styrelsen skall vara informerad och ge båten anvisad plats. Biltrafik är ej tillåten på hamnplan under de sjö- resp. torrsättningar som organiserats av KHF.
 • Mastkranarna får användas på eget ansvar. Det åligger användaren att säkerställa att man har rätt kompetens för att använda mastkranarna.  Mastkranarna får endast användas för lyft av rigg och mast och arbeten i samband därmed. Vid längre tids arbete med kran skall tillstånd inhämtas från KHF. Material får inte lämnas hängande i mastkranen utan tillsyn.   Användare är skyldig att kolla vad MAX vikt är på kranen.
 • Mastskjulet får endast användas för förvaring av master, tillhörande båt som omfattas av gällande avtal med KHF. Mast och bom ska vara försedda med ägarens namn, båtplatsnummer och telefonnummer eller gällande årsmärke. Mast ska placeras på hyllplats efter längd. Allt ”löst” såsom avtagbara vajrar, vantskruvar, plock och spännanordingar etc ska vara avlägsnat. Tänk på stöldrisken. Ej märkta master kommer att avlägsnas ur mastskjulet.  
 • Lokaler, redskap, vagnar och övrig utrustning som använts, skall återställas i samma skick som före användandet. Eventuella fel på utrustning skall omedelbart anmälas till KHF.
 • Uppställning av båt på land skall ske efter anvisning av styrelsen och med hjälp av utrustning som är dimensionerad för båten. Båtvagga, vagn och annan utrustning skall placeras på anvisad plats och märkas med båtbricka som erhålls av KHF. Utrustning får placeras inom hamnområdet endast om den omfattas av gällande arrende- resp. hyres-avtal. Felaktigt placerad utrustning kan avhysas från hamnområdet. Båtägaren ansvarar för att marken kring och under båten inte förorenas. Undermålig utrustning skall efter anmodan från KHF repareras eller bytas utan dröjsmål|. Kasserad utrustning skall omedelbart bortforslas från hamnområdet av ägaren och på dennes bekostnad. All lös utrustning skall vara fastlåst under vintersäsong och ska bortföras från uppställningsplatsen snarast efter sjösättning. Ställningar skall utgå från båt och vara förankrad i båt. Markbyggnationer är ej tillåtna.
 • Efter sjösättning skall båtvagga/vagn placeras på av KHF anvisad plats och överblivet material bortforslas. Båtar skall vara sjösatta senast 30/5 om inte tillstånd har erhållits av styrelsen för senare sjösättning. Flyttning av båtar och material kommer att ske på ägarens bekostnad.

Båtplats och bryggor

 • Båtägare skall inhämta tillstånd före byte av båt som är registrerad på respektive båtplats/uppställningsplats och innan platsen tas i anspråk. Byte av båtplats får endast ske efter tillstånd från KHF.
 • Brygga som ägs av KHF får inte bearbetas, belamras eller användas som förvaringsplats för privat egendom. Trappa, pall eller annan fast anordning för landgång från båt får utföras med 60 cm bredd och 40 cm längd samt skall placeras i linje med bryggkanten. Tillstånd för sådan fast anordning skall inhämtas från styrelsen före utplacering.
 • Privat brygga eller annan anordning får inte byggas, rivas, ändras eller byggas till inom hamnområdet utan skriftligt tillstånd av KHF. Ägare till privat brygga eller annan anordning skall ha gällande avtal med KHF. I annat fall skall rivning och bortforsling ombesörjas på ägarens bekostnad varefter arrendet resp. hyresrätten på området är förverkad.
 • Ägare till privat brygga eller annan anordning inom KHF’s område skall på egen bekostnad underhålla och reparera denna, alternativt riva och bortforsla materialet utan dröjsmål efter anmodan från KHF. Vid sådan anmodan skall rivning och bortforsling ske på ägarens bekostnad varefter arrendet resp. hyresrätten på området är förverkad.

Miljöregler och avfallshantering

 • All tömning av olja, bränsle eller liknande i vattnet är förbjudet enligt lag. Oljespill, Spillolja, glykol, färgrester, emballage, kasserade batterier och annat avfall skall i första hand bortforslas från hamnområdet. I andra hand kan materialet lämnas i respektive kärl i miljöboden på norra sidan. Var och en skall stänga miljöboden efter sig.
 • Glykol får enbart användas i motorns slutna kylsystem. I alla andra användningsområden är glykol förbjuden.
 • Restavfall ska förpackas på lämpligt sätt, matavfall förpackas i därtill avsedd brun papperspåse. Därefter slängs detta avfall i respektive VASYD-kärl som finns placerade på norra och södra sidan.
 • Förorening från båt får inte släppas ut på uppställningsplats eller i hamnbassängen inom hamnområdet.
 • Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet. Detta gäller både direktutsläpp och från avfalltank. Tömningspump för båttoalett finns vid bunkringsstationen. 
 • Den som skräpar ner i hamnen kommer att debiteras bortforslingskostnad för skräpet och en administrativ kostnad enligt stämmans beslut.

Avspolning av båt

Avspolning av båt som är målad med antifouling är inte längre tillåten annat än via korrekt uppförd spolplatta med uppsamlings- och provtagningsmöjlighet. Tillsvidare ska avspolning ske under föreningens överinseende i samband med ordnad torrsättning, medelst fiberduk och presenning mot mark för uppsamling av grovpartiklar, färgrester och vatten. För båt som tas upp med trailer på slipen, finns spolplattan på hamnplanens västra sida att tillgå, som då ska vara täckt med fiberduk inför användandet. Efter all upptagning är avslutad för säsongen, samlas fiberduken in och lämnas på återvinningsstationen som farligt avfall. 

Båtbottensanering

Transportstyrelsens rekommendationer för båtbottensanering ska följas. Se speciellt kap 3 och 4. Vid bottenskrapning skall allt material uppsamlas med presenning under båten. Sidorna ska täckas för att förhindra att slipdamm och eller färgrester blåser iväg. Vid slipning av båt skall det göras med maskin som går att koppla till dammsugare med partikelfilter. Filter med partiklar skall efter arbete lämnas som farligt avfall på återvinningscentral. Hamnföreningen tillhandahåller slipmaskiner med specialdammsugare för syftet.

Skrotning av båt och motor

Havs- och vattenmyndigheten stödjer Båtretur, det nationella insamlingssystemet för uttjänta fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer, med 9,5 miljoner kronor under 2023 och 2024. Skrotningsstödet är tidsbegränsat (31/12 2024) och gäller bara så länge som det finns medel kvar – det är alltså först till kvarn som gäller.

Bottenfärger

Information om godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, Kemikalieinspektionens sida om västkustfärger. Dessa uppdateras ständigt så man måste hålla sej uppdaterad om vad som gäller.

Dieselförsäljning

KHF ska sträva efter att den av KHF sålda dieseln ska vara av typ med minsta möjliga klimatpåverkan. För närvarande tillhandahålls dieselkvalitet Miljöklass 1 utan tillsats av RME (FAME) alltså sk blankdiesel, men det kan komma att ändras om och när krav och rekommendationer ändras. Om ändring sker kommer KHF att meddela medlemmar detta samt tydligt märka upp vilken typ av diesel som